1. Đồi Gô Gô Tha Xưa
2. Tiệc Chúa
3. Tiệc Thánh
4. Nhiều Khi Tôi Nhớ Về
5. Hãy Rao Truyền Sự Chết Chúa Jesus
6. Đồi Gô Tha Chốn Xưa
7. Chúa Mang Thập Hình
8. Bởi Lằn Roi Ngài
9. Nơi Đồi Gô Tha